Образцы обложек дневников учащихся, согласованных и рекомендованных министерством образования к 2022/2023 учебному году

https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/dnevniki-uchashchikhsya/obraztsy-oblozhek-dnevnikov2023/index.php